THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng đào tạo
Điện thoại: 0313.766739
Hotline: 0981.3444.88
Email: pdt@cdhh.edu.vn
Thư viện ảnh

Cao đẳng Khai thác vận tải

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-CĐHH I ngày tháng 3 năm 2017 của
Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hàng hải I)

Tên ngành, nghề: Khai thác vận tải
Mã ngành, nghề: 6840102
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2 năm


1. Mục tiêu đào tạo:
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo ngành Khai thác vận tải trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học có đủ phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của ngành khai thác vận tải bao gồm: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát hàng hóa đến nơi tiêu thụ cuối cùng là người tiêu dùng. Chương trình có khả năng ứng dụng và kỹ năng triển khai các công việc thuộc lĩnh vực Khai thác vận tải, áp dụng các kiến thức chuyên sâu trong dịch vụ như: vận tải, kho bãi, xếp dỡ... với nhiều tiềm năng để phát triển để đảm đương công việc của một nhân viên các bộ phận: giao nhận, điều độ cảng, kế toán, bảo hiểm, tổ chức quản lý lao động, logistics...
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức
- Trình bày được những nội dung về nghiệp vụ đại lý vận tải, giao nhận hàng hóa, khai thác cảng, khai thác tàu;
- Trình bày được những nội dung cơ bản về pháp luật, kế toán, tài chính và tổ chức quản lý lao động tiền lương, bảo hiểm;
- Trình bày được các nghiệp vụ tổ chức, quản lý kinh doanh khai thác trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vận tải;
- Trình bày được các thủ tục và quy trình về đại lý vận tải và giao nhận hàng hóa;
- Vận dụng được nghiệp vụ hải quan để hoàn thiện bộ chứng từ, thu xếp bảo hiểm Giao nhận đường biển, kiểm kiện;
- Vận dụng được kiến thức tài chính – tiền tệ, kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;
- Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào khai thác vận tải;
- Trình bày được các chứng từ, hợp đồng liên quan đến vận tải, giao nhận hàng;
- Vận dụng được kiến thức về nghiệp vụ thuê tàu, khai thác tàu biển, luật hàng hải, công ước quốc tế, chính sách kinh tế - xã hội, trong việc thực hiện nghiệp vụ khai thác tàu;
- Vận dụng được mẫu chứng từ, mẫu hợp đồng vào thực tiễn sản xuất;
- Mô tả được cơ cấu tổ chức phòng khai thác với từng hình thức khai thác tàu;
- Cập nhật được chính sách pháp luật phát triển kinh tế và tình hình thị trường vận tải trong và ngoài nước;
- Ứng dụng được tin học, ngoại ngữ trong công tác Khai thác cảng, Khai thác tàu;
1.2.2. Kỹ năng
- Quản lý được hoạt động của cảng sông, cảng biển;
- Quản lý được hoạt động của tàu;
- Quản lý được các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hải;
- Lập được bảng tính chi phí khai thác tàu cho từng chuyến đi hoặc cho nhiều chuyến đi liên tục, chi phí khai thác cho từng tàu hoặc cho đội tàu;
- Lập được kế hoạch chuyến đi;
- Lập được kế hoạch điều động tàu;
- Lập được kế hoạch, các phương án khai thác cảng, các phương án xếp dỡ, giải phóng tàu;
- Kiểm soát được quá trình tàu vận hành;
- Thiết lập được mối quan hệ với chủ hàng, người thuê tàu, đại lý, cảng biển;
- Phối kết hợp được với các phòng ban chức năng có liên quan;
- Cung cấp các thông tin liên quan cho các phòng ban có liên quan để hỗ trợ và quyết toán hiệu quả của hoạt động vận chuyển;
- Sử dụng được kiến thức tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;
- Sử dụng được một số kỹ thuật hành chính về soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần mình phụ trách;
- Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp;
- Thực hiện được công tác phân tích, thống kê sản lượng xếp dỡ, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
- Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;
- Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
- Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp;
- Tập hợp được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
- Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác quản lý của doanh nghiệp đúng pháp luật;
+ Đạt trình độ tiếng Anh bậc 2/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và tiếng Anh chuyên ngành.
1.2.3. Thái độ và hành vi
- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;
- Có ý thức kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc, địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;
- Có ý thức học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của công việc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
- Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng khai thác vận tải có thể đảm nhiệm những công việc sau:
+ Nhân viên giao nhận;
+ Cán bộ điều độ cảng;
+ Nhân viên logistics;
+ Chuyên viên bảo hiểm;
+ Chuyên viên phòng kế toán tại tất cả các doanh nghiệp;
+ Giáo viên các trường dạy nghề;
+ Chuyên viên phòng Tổ chức – Tiền lương tại tất cả các doanh nghiệp;
+ Chuyên viên kế toán, tiền lương trong các cơ quan quản lý Nhà nước có sử dụng chuyên môn nghề khai thác vận tải.
- Có khả năng tự học nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới;
- Có khả năng học văn bằng 2 ngành kế toán doanh nghiệp và liên thông với các trình độ, ngành nghề khác;
- Có khả năng học tập ở trình độ đại học.
2. Khối lượng kiến thực và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học, mô đun: 37
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2315 giờ

Các tin khác