THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng đào tạo
Điện thoại: 0313.766739
Hotline: 0981.3444.88
Email: pdt@cdhh.edu.vn
Thư viện ảnh

Trung cấp nghề Kế toán doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-CĐHH I ngày tháng 3 năm 2017 của
Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hàng hải I)

Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp
Mã ngành, nghề: 5340302
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Hình thức đào tạo:
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Thời gian đào tạo: 1 năm


1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học có đủ phẩm chất, khả năng giải quyết các vấn đề chuyên môn kế toán, tổ chức công tác kế toán tại đơn vị đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. Tạo khả năng ứng dụng và kỹ năng triển khai các công việc thuộc lĩnh vực kế toán doanh nghiệp.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính, pháp luật trong việc thực hiện nghề kế toán;
+ Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề kế toán;
+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán;
+ Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn sản xuất tại doanh nghiệp;
+ Vận dụng được kiến thức để xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
+ Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp;
+ Trình bày được các nguyên tắc phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp, thống kê doanh nghiệp;
+ Có tư duy tổng hợp sẵn sàng tiếp cận kiến thức mới về lĩnh vực kế toán doanh nghiệp
+ Vận dụng được các nội dung của tài chính doanh nghiệp, kế toán quản trị, kế toán doanh nghiệp để phân tích tài chính doanh nghiệp.
- Kỹ năng:
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp;
+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;
+ Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
+ Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp;
+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;
+ Thu thập và cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
+ Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất;
+ Thống kê lao động, năng suất lao động và tiền lương trong doanh nghiệp;
+ Thống kê giá thành sản phẩm của doanh nghiệp;
+ Xác định được trình tự lập kế hoạch tài chính;
+ Lập được kế hoạch thu chi tài chính;
+ Lập được kế hoạch kết quả sản xuất kinh doanh;
+ Phân tích được mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận;
+ Hạch toán được kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ.
+ Đạt trình độ tiếng Anh bậc 2/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và tiếng Anh chuyên ngành.
1.2.3. Thái độ và hành vi
- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;
- Có ý thức kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc, địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;
- Có ý thức học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của công việc.
- Có lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp;
- Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
- Có khả năng học liên thông lên đại học.
- Cử nhân Kế toán doanh nghiệp có thể đảm nhiệm những công việc như: Kế toán viên, nhân viên thống kê, nhân viên hành chính, nhân viên làm các công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước.
- Có khả năng tự học nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới về kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán. Khi đủ điều kiện được dự thi cấp chứng chỉ Kế toán trưởng;
- Có khả năng học liên thông sang các ngành: Tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, khai thác vận tải, quản trị marketing...
2. Khối lượng kiến thực và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học, mô đun: 25
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1220 giờ.

Các tin khác